Правовий режим земельного податку

Економіко-правовий механізм 2.2

2.2. Правовий режим земельного податку

Основними юридичними ознаками земельного податку, що випливають із положень чинного законодавства, є специфічні (1) обєкти оподаткування та (2) платники податку, а також (3) правила обчислення, (4) пільги щодо сплати земельного податку, а також (5) порядок його сплати.

NB. Слід відрізняти земельний податок від фіксованого сільськогосподарського податку. Останній справляється відповідно до гл.2 розд.ХІV ПКУ. Фіксований сільськогосподарський податок хоча й має обєктом оподаткування, як і земельний податок, земельну ділянку (за ст.302 ПКУ, обєктом оподаткування є «площа сільськогосподарських угідь»), проте на цьому їхні спільні риси вичерпуються. Економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку інший: це не лише плата за використання земельної ділянки, але й замінник ще кількох видів податків (ст.307 ПКУ). Платниками цього податку можуть бути лише зазначені у ст.301 ПКУ субєкти (визначальний критерій отримання доходу переважно (понад 75%) за рахунок виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції). Перехід на оподаткування фіксованим податком відбувається на добровільній основі за бажанням платника, податок характеризується особливими правилами обчислення та порядком справляння тощо.


2.2.1. Обєкти оподаткування

Ст.270 ПКУ визначає обєктами плати за землю земельні ділянки, а також земельні частки (паї). Ці положення вступають у суперечність із ч.1 ст.206 ЗКУ («[о]бєктом плати за землю є земельна ділянка»), проте саме вони підлягають застосуванню, оскільки ПКУ прийнятий пізніше від ЗКУ. Слід з жалем констатувати, що, таким чином, встановлюється подвійне оподаткування: земельний податок слід платити і за земельну ділянку, і за право на земельну частку (пай), обєктом якого є ця земельна ділянка.


2.2.2. Платники земельного податку

Платниками податку ст.269 ПКУ називає (1) власників земельних ділянок, (2) власників земельних часток (паїв) та (3) землекористувачів. Останню позицію слід розглядати звужено, з урахуванням наведеного у пп.14.1.72 ст.14 ПКУ визначення земельного податку, згідно з яким податок повинні сплачувати лише постійні землекористувачі.

Проблема. У законі відсутня належна чіткість у питанні, чи виступають субєктами плати за землю також фактичні землекористувачі, що не мають титулу на користування земельною ділянкою. Найбільш очевидний і поширений приклад використання на певному титулі будівель або споруд, яке неможливе без використання земельної ділянки.

З одного боку, п.287.1 ст.287 ПКУ передбачає, що земельний податок сплачується «з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою». Звідси логічно випливає, що якщо право власності або користування земельної ділянкою відсутнє (не виникло), то податок сплачуватися не повинен. З іншого боку, у п.286.1 ст.286 ПКУ передбачає нарахування земельного податку субєктам права спільної власності на будівлю пропорційно їх часткам, абстрагуючись, таким чином, від питання про наявність права на земельну ділянку. Застосування цього підходу призводить до висновку, що якщо, напр., будівля перебуває у чиїйсь власності власник має сплачувати всю суму податку з відповідної ділянки.

Цей висновок підтверджується положеннями п.287.8 ПКУ, який врегульовує окремий випадок фактичного використання земельної ділянки під будівлею або спорудою (нежиле приміщення в багатоквартирному жилому будинку). У цьому випадку фактичне користування є підставою для нарахування земельного податку.

Постає питання: яку з норм ПКУ (п.287.1 чи п.286.1) слід застосовувати, і чи вірною слід вважати практику стягнення земельного податку за фактичне використання земельних ділянок власниками будівель і споруд (окремих приміщень у них)? На наш погляд, слід виходити із принципу платності використання земель, відображеного, зокр., у ч.1 ст.206 ЗКУ, і надати перевагу п.286.1 ПКУ.


Проблема. Досить часто договори оренди землі передбачають внесення земельного податку орендарями приватних земельних ділянок. Слід враховувати, що у такому випадку мова може йти лише про відшкодування орендарем орендодавцеві витрат останнього по сплаті земельного податку, оскільки субєктом сплати земельного податку законом визначений орендодавець власник земельної ділянки, а ПКУ виходить із принципу т.зв. персональної податкової відповідальності, забороняючи уступку податкового зобовязання або податкового боргу третім особам (п.87.7 ст.87 ПКУ).


2.2.3. Правила обчислення

Ставки земельного податку визначаються ст.ст.272-280 ПКУ. Ставки встановлюються диференційовано щодо різних категорій земель, причому диференціація не повною мірою співпадає із передбаченим чинним ЗКУ (ст.19) поділом земель за категоріями. Зокр., встановлюються окремі ставки для оподаткування земель у межах населених пунктів (див. ст.ст.275, 276 ПКУ).

У переважній більшості випадків земельний податок встановлюється у певному процентному відношенні до нормативної грошової оцінки земельних ділянок (ст.201 ЗКУ), що оподатковуються, або оцінки одиниці площі ріллі по області. Опис правового регулювання нормативної грошової оцінки земельних ділянок див. у темі «Управління у галузі земельних відносин».

Проблема. У правозастосовчій практиці виникають питання щодо того, як повинні застосовуватися положення кодексу у випадках, коли встановлення зниженої чи підвищеної ставки повязується із певним обєктом (будівлею, спорудою тощо), розміщеним на земельній ділянці (див., напр., п.276.1 ст.276 ПКУ); чи повинна знижена чи підвищена ставка застосовуватися виключно щодо частини земельної ділянки під плямою забудови, чи вона повинна застосовуватися щодо земельної ділянки в цілому? На наш погляд, знижена ставка повинна застосовуватися щодо усієї земельної ділянки, якщо ця земельна ділянка призначена саме для розміщення відповідного обєкту. Такою є і позиція органів державної податкової служби (див., зокр., лист ДПА від 28.03.2003 №3194/6/15-44161).


NB. У спеціальній літературі слушно відзначається, що оподаткування багатьох різновидів земель, особливо земель промисловості, (ст.278 ПКУ) у відсотках від грошової оцінки площі ріллі по області поряд з позитивними, на перший погляд, рисами (стабільність, простота обчислення) має й негативні (на наш погляд, вони істотно переважають): однаковий податок для всіх земель в межах області не створює передумов для розвитку периферійних районів без розвиненої інфраструктури. Висловлюється слушна пропозиція перейти на оподаткування таких земель також у відсотках від їх грошової оцінки2.


2.2.4. Пільги зі сплати земельного податку

Пільги по сплаті земельного податку передбачені ст.ст.283-284 ПКУ, а також п.3 підрозд.6 розд.ХХ ПКУ (останні мають тимчасовий характер і розраховані на «перехідний» період).

Надання пільг відповідно до п.284.1 ПКУ за рішенням ВР АРК та органів місцевого самоврядування є досить поширеним явищем.

Слід зазначити, що пільги щодо сплати земельного податку передбачені не лише ПКУ (або відповідно до нього), а й іншими законодавчими актами: ч.2 ст.14 ЗУ «Про Збройні Сили України», ч.5 ст.5 ЗУ «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», п.«в» ч.1 ст.205 ЗКУ. Оскільки ПКУ прийнятий пізніше від зазначених актів і сформульований як акт, що виключає можливість регулювання податкових відносин іншими законами (п.п.7.3, 7.4 ПКУ), вважаємо, що пільги, які у ньому не передбачені, надаватися не повинні.

Водночас, помилковою є позиція податкових органів, за якою пільги, передбачені іншими законодавчими актами, окрім «законів про оподаткування» (після прийняття ПКУ, очевидно, буде використовуватися формула «окрім ПКУ») надаватися не повинні в принципі3. Хоча у п.7.3 ст.7 ПКУ, (аналогічно діючим раніше положенням ст.1 ЗУ «Про систему оподаткування») є вказівка на те, що «[б]удь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства», дане положення не може перешкодити ВРУ приймати закони з питань оподаткування, не включаючи їх до ПКУ, оскільки така можливість випливає із КУ (ст.92 та ін.). Тому в подальшому не виключене встановлення у законодавстві пільг зі сплати земельного податку, що в ПКУ не передбачені (хоча з техніко-юридичної точки зору це, звичайно, явище негативне втім, як і включення до закону неконституційних положень на зразок п.7.3 ст.7 ПКУ).


2.2.5. Порядок сплати

Порядок сплати земельного податку визначається ст.ст.285-287 ПКУ. Також ці відносини врегульовані наказом ДПА №1015 від 24.12.2010 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)».

Зокр., нарахування земельного податку громадянам проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року платіжне повідомлення про сплату податку (п.286.5 ст.286 ПКУ).

Проблема. На практиці законодавчо встановлений порядок стягнення земельного податку часто не дотримується. Замість податкових повідомлень неформальні повідомлення-заклики сплатити земельний податок надсилаються від імені сільських рад (див. фото). Хоча така практика існувала до прийняття ПКУ, можна прогнозувати, що після набрання ним чинності вони збережеться.Повідомлення про сплату земельного податку.2.2.6. Юридична відповідальність за несплату земельного податку

За несплату або несвоєчасну сплату земельного податку може наставати (1) фінансова (господарсько-правова у вигляді адміністративно-господарських санкцій), (2) адміністративна, (3) кримінальна та (4) т.зв. земельно-правова відповідальність.

Фінансова відповідальність (яка також підпадає під ознаки господарсько-правової у вигляді накладення адміністративно-господарських санкцій див. ст.241 та ін. ГКУ) наступає насамперед у вигляді пені за прострочення платежів, яка п.129.4 ст.129 ПКУ передбачена у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ, «діючої на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою». Також за порушення податкового законодавства у сфері справляння земельного податку накладаються штрафи, передбачені гл.11 ПКУ.

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері справляння земельного податку передбачена ст.ст.163-1 («Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків»), 163-2 («Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)»), 163-3 («Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби») КУпАП.

Кримінальна відповідальність передбачена за ухилення від сплати земельного податку (ст.212 ККУ), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (що в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

За невнесення земельного податку також застосовується і власне земельно-правова відповідальність відповідно до п.«д» ст.141 ЗКУ, у разі систематичного невнесення земельного податку може бути припинене право користування земельною ділянкою. Систематичною раніше законодавчо була визначена несплата «виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку» (ч.5 ст.17 нечинного зараз ЗУ «Про плату за землю»). Після прийняття ПКУ відповідне положення у ньому відтворене не було, що дозволяє тлумачити термін інакше. Як видається, при такому тлумаченні слід вважати, що систематичність буде наявна уже при відсутності третього щомісячного платежу.1 Бухгалтерія. 2003. - N 37. 15 вересня.

2 Манцевич Ю.М. Зміни у нормативній грошовій оцінці земель на часі // Землевпорядний вісник. 2004. - №4. С.83.

3 Див., наприклад, Податкове роз'яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв'язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм, затв. наказом ДПА від 05.02.2002 №55 // Вісник податкової служби України. 2002. - N 6. Лютий; Податкове розяснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 12.03.2002 №102 // Налоговый, банковский, таможенный Консультант. 2002. -N 11. 18 марта.