Хронологічний покажчик

Хронологічний покажчик

Хронологічний покажчик


Період (дата) Подія
911 р. Договір між Руссю та Візантією. Регулюється питання спадкування землі (спадкується лише чоловіками).
ХІ-ХІІ ст. Час складення та застосування видатної пам’ятки давньоруського права - «Руської правди» (серед іншого, регулювала земельні відносини в общині, за участю закупів, передбачала відповідальність за порушення меж тощо)
1240 р. Взяття Києва монголо-татарами ознаменовує занепад Київської Русі
1245 р. Перепис земель часів залежності від монголо-татар (іноді вважається першим прикладом запровадження в Україні земельного кадастру)
Др. пол. XIV ст. Буковина: з послабленням Галицько-Волинського князівства потрапляє до складу Молдавського князівства
1385 р. Кревська унія: підпорядкування Великого князівства Литовського Польщі
Кінець XIV ст. Буковина потрапляє під владу Туреччини
Кінець XIV ст. Початок в окремих місцевостях Литовського князівства «волочного переділу»
1501 р. Уставна Бєльська грамота 1501 р. (стосувалася «волочного переділу»)
1529 р. Видання першої редакції Литовського статуту (шляхта зрівняна в один стан, звичаєве право замінюється писаним законом)
1557 р. Устав на волоки господаря його милості у всьому Великому князівстві Литовському (закріплював положення про «волочний переділ»)
1566 р. Друга редакція Литовського статуту (збільшення прав дрібної шляхти, обмеження прав селянства)
1568 р. Судебник Казимира Ягелловича 1568 р. (передбачав спеціальні процедури вирішення земельних спорів)
1588 р. Третя редакція Литовського статуту (подальше звуження прав селян та збільшення прав шляхти, підтвердження положень про «волочний переділ»)
1648-1649 рр. Соборне уложення (стосувалося українських земель, що входили до Московської держави; закріплювало засади помісного та вотчинного землеволодіння)
1654 р. Переяславська угода з Росією
23.03.1714 Царським Указом всі дворянські маєтки в Росії було перетворено на родові вотчини, земля і селяни перейшли у повну власність поміщиків
Перша тр. XVIII ст. Укладення першого систематизованого зводу правил та інструкцій з планування та забудови міст – т.з. «Должности архитектурной экспедиции»
1743 р. Завершення складання видатного неофіційного правового збірнику «Права, за якими судиться малоросійський народ». Гл.14 «Прав» присвячена праву власності, у тому числі на землю
1762 р. Опублікування Указу про секуляризацію церковних землеволодінь. Секуляризація практично здійснена у 1764 р., на Лівобережній та Південній Україні – у 1786-1788 рр., на Правобережній – після приєднання до Росії (1793 р.)
25.07.1763 Указ Катерини ІІ «Про влаштування всім містам та їх будівлям та вулицям спеціальних планів, по кожній губернії окремо»
19.09.1765 Видання Катериною ІІ Маніфесту про генеральне межування
1774 р. Буковина приєднана до Австро-Угорської імперії
24.04.1785 Жалувана грамота Катерини ІІ містам (обов’язок будівництва міст лише за затвердженим «його імператорською величністю» планом, запровадження обліку земель у містах, окремі планувальні нормативи використання земель)
24.02.1787 Буковина: декретом уряду передаються у постійне користування селянам землі, якими вони у 1786 р. користувалися з дозволу пана
12.12.1801 Царським указом купецтву, міщанам та державним селянам надано право купувати землю, не заселену кріпосними селянами
20.02.1803 Указ про відпуск поміщиками своїх селян на волю за укладенням умов, на спільній згоді заснованих (передбачає мінімальні розміри селянського землекористування, право розпорядження землями звільнених селян)
1804-1807 рр. Складення Зібрання малоросійських прав (земельно-правові положення стосувалися розміщення багаторічних насаджень та господарських будівель біля сусідської межі)
Березень 1848 р. Закарпаття: угорський сейм видав закон про загальне скасування панщини в країні (не поширювався на селян-орендарів та дворових селян). Селяни втратили значну частину наділів. За втрачену землю поміщики отримали компенсацію, яку сплатили селяни у формі додаткового податку
17.04.1848 Галичина: імператор Фердинанд І видав Закон про скасування феодальних повинностей селян у Галичині (з 15.05.1848)
07.02.1861 Маніфест Олександра ІІ про звільнення селян з кріпосної залежності
11.02.1861 Положення про викуп селянами садибної та надільної землі
19.02.1861 Видання Загального положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності, Місцевого положення про земельний устрій селян, посаджених на поміщицьких землях в губерніях Малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської. Стали правовою основою селянської реформи
26.07.1863 Спеціальним законом положення реформи поширені на удільних селян (що належали членам царської родини)
18.01.1866 Спеціальним законом положення реформи поширені на державних селян
10.04.1883 Почав діяти Селянський поземельний банк, що сприяв купівлі селянами земель
09.11.1905 Маніфест «Про поліпшення добробуту і полегшення становища сільського населення»
04.03.1906 Указом про організацію землеустрою та утворення Комітету по землевпорядних справах, губернських і повітових землевпорядних комісій починається Столипінська реформа
27.08.1906 Указ Урядового Сенату «Про призначення вільних казенних земель у Європейській Росії до продажу для розширення селянського землеволодіння»
05.10.1906 Царський Указ «Про скасування деяких обмежень у правах сільських обивателів та осіб інших колишніх податних станів»
09.11.1906 Указ «Про доповнення деяких постанов чинного закону, що стосується селянського землеволодіння та землекористування» (формулювання основних положень аграрної реформи)
14.06.1910 Закон «Про зміну та доповнення деяких постанов про селянське землеволодіння»
29.05.1911 Закон «Про землеустрій» (розвиток «столипінського» землевпорядкування)
05.07.1912 Закон «Про видачу Селянським поземельним банком позик під заставу надільних земель»
26.10.1917 Декрет ІІ Всеросійського з’їзду Рад «Про землю» (скасування приватної власності на землю, заборона угод щодо землі)
07.11.1917 Українська Центральна Рада проголошує 3-ій універсал, яким створюється УНР та скасовується право власності на поміщицькі та інші нетрудові землі
25.12.1917 І Всеукраїнський з’їзд Рад доручив ЦВК поширити на Україну дію Декрету «Про землю»
1918 р. З розпадом Австро-Угорщини Буковина входить до складу Румунії
18.01.1918 Ухвалено Земельний Закон УНР
06.03.1919 Інструкція Наркомзему України «Про розподіл земель в тимчасове зрівняльне землекористування»
19.03.1918 ІІ Всеукраїнським з’їздом Рад схвалене «Тимчасове положення про соціалізацію землі»
26.05.1919 Декрет ВУЦВК «Про соціалістичний землеустрій і про перехідні заходи до соціалістичного землекористування»
20.01.1920 Всеукрревкомом затверджено положення про основи організації земельної справи на Україні
05.02.1920 Декрет Всеукрревкому «Про землю» (підтверджував скасування приватної власності на землю)
30.07.1921 Буковина: Закон про земельну реформу передбачив вилучення землеволодінь понад 100 або 250 (для румунських громадян) га
29.11.1922 Президією ВУЦВК затверджений Земельний кодекс УСРР
23.09.1925 ВУЦВК та РНК УСРР затверджено «Положення про земельні розпорядки в смузі міст і в смузі селищ міського типу»
23.02.1928 Постановою РНК УСРР затверджено «Статут цивільного будівництва»
15.12.1928 ЦВК СРСР затверджені «Загальні начала землекористування та землеустрою»
01.02.1930 ЦВК та РНК СРСР затверджений Закон «Про заходи по соціалістичній перебудові сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством»
25.02.1930 Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про скасування земельних громад у районах суцільної колективізації, а також у селах, де більшість бідняцько-середняцького складу населення охоплено виробничою сільськогосподарською кооперацією»
01.03.1930 РНК та Президія ЦВК СРСР затвердили Примірний статут сільськогосподарської артілі, що замінив у відповідній частині норми «Загальних начал землекористування та землеустрою»
05.04.1930 Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заборону оренди землі і використання найманої праці в індивідуальних селянських господарствах у районах суцільної колективізації»
03.09.1932 Постанова ЦВК та РНК СРСР «Про створення сталого землекористування колгоспів»
30.01.1933 Постановою ЦВК СРСР «За доповіддю народного комісара землеробства СРСР т. Яковлєва Я.А. про укріплення колгоспів» запроваджено обов’язкове застосування сівозмін
07.02.1935 РНК СРСР та ЦК ВКП(б) затверджений новий «Примірний статут сільськогосподарської артілі», що розвивав принципи колгоспного землекористування
07.07.1935 Постанова РНК СРСР «Про видачу сільськогосподарським артілям державних актів на безстрокове (вічне) користування землею»
04.06.1937 Постанова ЦВК та РНК СРСР «Про заборону передачі в оренду земель сільськогосподарського значення»
14.02.1939 Перший загальносоюзний стандарт, що регулює санітарно-гігієнічний аспект планування та забудови населених пунктів: ОСТ 900014-39 «Санітарні норми та правила будівельного проектування» (затверджений Комітетом у справах будівництва при РНК СРСР)
27.05.1939 Постановою ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про заходи щодо охорони громадських земель від розбазарювання» запроваджено жорстку відповідальність за порушення сталості колгоспного землекористування (порушники підлягали «відданню під суд»), ліквідовано хутірські господарства в межах громадських земель колгоспів, встановлено норми землекористування селянського двору із «прирізанням» надлишків до колгоспу
28.10.1939 Декларація Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців
15.08.1940 Буковина: після возз’єднання з Україною Указом Президії Верховної Ради СРСР проведено націоналізацію землі і майна
07.09.1940 Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про організацію підсобних господарств городньо-овочевого і тваринницького напряму на підприємствах у містах і сільській місцевості»: директори підприємств і місцеві радянські органи зобов’язувалися створювати підсобні господарства з метою забезпечення заводських їдалень
26.08.1948 Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про право громадян на купівлю та будівництво індивідуальних житлових будинків» (громадянам надано право мати на праві особистої власності житловий будинок, для чого вони можуть використовувати на праві безстрокового користування земельні ділянки встановлених розмірів)
20.10.1948 Постанова РМ СРСР та ЦК ВКП(б) «Про план полезахисних лісонасаджень, запровадження травопільних сівозмін, будівництва ставків і водойм для забезпечення високих і стійких врожаїв у степових і лісостепових районах європейської частини СРСР»
30.05.1950 Постанова РМ СРСР «Про укрупнення дрібних колгоспів і завдання партійних організацій у цій справі»
31.12.1954 Постанова РМ СРСР «Про єдиний державний облік земельного фонду СРСР» (запровадження обліку не лише кількості, але і якості земель та угідь)
01.12.1958 Держбудом СРСР за дорученням РМ СРСР затверджені Правила і норми планування і забудови міст
1963 р. Початок комплексного протиерозійного проектування в Україні: інститутом «Укрземпроект» розроблено схему протиерозійних заходів, а також робочі проекти щодо Словечансько-Овруцького кряжу Житомирської області
16.06.1966 Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР «Про широкий розвиток меліорації земель для одержання високих і стійких врожаїв зернових і інших сільськогосподарських культур»
20.03.1967 Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР «Про невідкладні заходи щодо захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії»
01.01.1967 Запроваджена єдина система будівельних норм і правил колишнього СРСР
13.12.1968 Прийнято Основи земельного законодавства СРСР та союзних республік 1968 р. (замінили «Загальні начала землекористування та землеустрою» 1928 р.)
28.11.1969 Постановою ЦК КПРС та РМ СРСР затверджено Примірний статут колгоспу, прийнятий на ІІІ Всесоюзному з’їзді колгоспників. Ст.42 передбачено нормування присадибних земельних ділянок: до 0,50 га (0,20 на поливних землях)
25.12.1970 Прийнято ЗК УРСР
25.03.1976 ГОСТ 17.0.001-76 «Система стандартів в галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів. Основні положення» започаткував комплексну стандартизації в галузі охорони природи та використання природних ресурсів в СРСР
28.05.1976 Постанова ЦК КПРС «Про подальший розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції» (організація державних та міжгосподарських сільськогосподарських підприємств)
10.06.1977 Постанова РМ СРСР «Про порядок ведення державного земельного кадастру»
17.10.1985 Постанова РМ СРСР «Про підсобні господарства підприємств, організацій, установ»: врегульовано порядок створення підсобних господарств та надання їм земельних ділянок
07.04.1989 Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про оренду й орендні відносини в СРСР» відроджено оренду землі
28.02.1990 Прийняття Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про землю
18.12.1990 Прийнятий ЗК УРСР, в подальшому – перший Земельний кодекс незалежної України