Особливості змісту права власності на землю. Особливості права розпорядження земельними ділянками

23

2.3. Особливості права розпорядження земельними ділянками

Попри редакційні відмінності, більшість1 існуючих в доктрині земельного права визначень права розпорядження земельними ділянками виходять із усталеного цивілістичного розуміння права розпорядження як юридично забезпеченої можливості визначати подальшу долю речі шляхом вчинення щодо неї юридичних актів2. Саме в такому розумінні розглядатиметься право розпорядження нижче.

Режим здійснення права розпорядження щодо земельних ділянок характеризується істотною специфікою (далеко не завжди виправданою). Так, існують

  • особливі правила відчуження земельних ділянок (див. тему «Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки»);
  • особливі правила надання земельних ділянок в користування (див. тему «Право землекористування»);
  • особливі правила щодо обмеження та обтяження права власності на земельну ділянку (див. тему «Обмеження та обтяження прав на землю»);
  • особливий порядок зміни цільового призначення земельних ділянок (див. ст.20 ЗКУ);
  • пошкодження і тим більше знищення земельних ділянок заборонене і тягне юридичну відповідальність (див. тему «Юридична відповідальність за земельні правопорушення та захист порушених прав»).

1 Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2006. С.252; Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. К.: Юрінком Інтер, 2004. С.84; Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П.Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. К.: Юрінком Інтер, 2004. С.208.

2 Гражданское право. Часть 1: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.Сергеева. М.: Издательство ТЕИС, 1996. С.298.