Особливості права спільної власності на землю. Поняття та загальна характеристика

Право власності на землю 4

4. Особливості права спільної власності на землю

 

4.1. Поняття та загальна характеристика

Ст.ст.86-89 ЗКУ передбачають можливість використання земельних ділянок на праві спільної власності. Зокр., згідно із ч.1 ст.86 ЗКУ,

«1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).»

 

Право спільної власності прийнято визначати як «право двох або більше осіб на один обєкт»1. Слід підкреслити, що право спільної власності передбачає саме поділ права на цілісний обєкт, а не поділ обєкту. Саме тому некоректними є формулювання на зразок «право на 0,025 га без виділення в натурі», коли йдеться про 1/4 частку у праві власності на 0,1 га.

До відносин спільної власності на земельні ділянки застосовуються також положення ЦКУ (положення про спільну власність вміщені у гл.26 кодексу).


1 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. 2-е вид., допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. С.412.